Qizhong Li

Qizhong Li received her PhD in physics from ETH Zürich c. 1988.

Qizhong Li in 2008